Vedtægter for Billum Idrætsforening - Vedtaget 19. februar 2013

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn og hjemsted er Billum Idrætsforening, og er hjemmehørende i Billum, Varde kommune.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme de frie folkelige aktiviteter, hvilket søges opnået gennem oplysning, idræt og andet kulturelt arbejde.

§ 3 Medlemskab af organisationer

Foreningen skal stå som medlem af de forbund under Danmarks Idræts-Forbund og De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, der skønnes formålstjenlige. Medlemskab af andre forbund kan bevilges af hovedbestyrelsen.

§ 4 Optagelse af medlemmer

Stk. 1: Enhver, som vil indordne sig under foreningens formål, kan optages som medlem af foreningen.

Stk. 2: Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, såfremt den finder grund dertil. Udelukkelsen skal forelægges på den nærmest følgende generalforsamling.

Stk. 3: Hovedbestyrelsen kan enstemmigt udnævne medlemmer til æresmedlemmer, såfremt de på særlig aktiv måde har medvirket til foreningens fremme.  Æresmedlemmer med ægtefælle har gratis adgang til foreningens arrangementer og fester.

§ 5 Kontingent

Kontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen for en sæson af gangen, efter indstilling fra afdelingerne.

§ 6 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Stk. 2: Generalforsamlingen bekendtgøres mindst 14 dage i forvejen ved annoncering.

Stk. 3: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til hovedbestyrelsesformanden og være i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4: På generalforsamlingen anvendes en dagsorden med mindst følgende punkter:

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af stemmetællere

3.       Beretning ved hovedbestyrelsesformanden

4.       Beretning ved afdelingsformændene

5.       Beretning og regnskaber ved kassereren

6.       Indkomne forslag

7.       Valg bestyrelse (jvf. § 10)

8.       Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

9.       Eventuelt

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når hovedbestyrelsens flertal eller mindst 25 stemmeberettigede, skriftlig stiller krav herom til hovedbestyrelsen. Mindst 20 af de, der har stillet krav om en ekstraordinær generalforsamling skal være til stede på den ekstraordinære generalforsamling. Såfremt dette ikke er tilfældet aflyses den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse sker som ved en ordinær generalforsamling og afholdes senest en måned efter at kravet er fremsat.

§ 8 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Stk. 1: Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af hovedbestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Stk. 2: Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, (jvf. § 15 og §16)

§ 9 Stemmeret og valgbarhed

Stk. 1: Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 16 år. Stemmeret har ligeledes passive forældre med aktive børn under 16 år. Stemmeretten gælder kun de forældre, der ikke i forvejen er aktive foreningsmedlemmer. Der kan kun opnås en stemme pr. forældrepar, uanset om man har flere børn i foreningen.

Stk. 2: Valgbare er alle stemmeberettigede.

Stk. 3: Formanden, kassereren og mindst halvdelen af bestyrelsen skal være fyldt 18 år.

§ 10 Bestyrelsen – valg

Stk. 1: Hovedbestyrelsen består af 5 medlemmer, der fungerer som bestyrelsesformand, næstformand/sekretær og 3 afdelingsformænd. Valgene gælder for 2 år ad gangen, der vælges 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Derudover vælges en kasserer. Kassereren kan vælges uden for bestyrelsen.

Stk. 2: Der oprettes 3 afdelinger, hvis arbejdsområder fastsættes af hovedbestyrelsen. De 3 afdelinger er:

Gymnastikafdelingen

Motionsafdelingen

Fodboldafdelingen (JBS)

Stk. 3: Hver afdeling består af en afdelingsformand samt mindst 2 afdelingsrepræsentanter, der udpeges af den pågældende afdelingsformand.

Stk. 4. Alle forslag og valg til bestyrelsen afgives skriftlig. Alle valg sker ved simpelt stemmeflertal.

Af de ikke valgte, fungerer den, der ligger nærmest sidst valgt i stemmetal som suppleant.

§ 11 Konstituering – tegningsret

Stk. 1: Hovedbestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3 Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

Stk. 4: Hovedbestyrelsen afholder møde mindst 1 gang i kvartalet, samt efter behov.

Stk. 5: Foreningen tegnes af formanden.

Stk. 6: I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden og næstformanden. Dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom vedtages af generalforsamlingen.

Stk. 7: Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 8: Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen, ud over kontingentforpligtigelsen.

Stk. 9. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§12 Regnskab

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december. Kassereren skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status til revisorerne.

Stk. 2: Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse forsynet med revisorernes påtegning.

Stk. 3: Kassereren fører kassebogen eller et tilsvarende EDB program for foreningen. Kassereren er til enhver tid beretningspligtig til bestyrelsen.

§13 Revision

Stk. 1: Revisorerne vælges for 1 år ad gangen. Af revisorerne skal mindst en være regnskabskyndig.

Stk. 2: Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Driftsregnskabet og status forsynes med en påtegning.

§ 14 Referater

Der skal ved alle hovedbestyrelsesmøder og i alle beslutninger udarbejdes referat, disse skal fremlægges på generalforsamlingen

§ 15 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske, såfremt 3/4 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.

§ 16 Foreningens opløsning

Stk. 1: Foreningen kan opløses, når det vedtages på 2 lovlige indvarslede generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum, og når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Stk. 2: Foreningens midler overdrages til velgørende formål i Billum efter generalforsamlingens skøn.